Ako sa prejavujú emočné bloky?

  Máte zdravotné, či psychické problémy, o ktorých lekári tvrdia, že sú nevyliečiteľné, alebo spôsobené psychickými príčinami? Máte problémy so vzťahmi – s partnerom / partnerkou, s kolegami v práci, s príbuznými a známymi? Máte s niekým konflikty? Niekto vám nepraje, (niekto vás uriekol) a vy sa teraz cítite zle? Nedarí sa Vám v práci, [...]

Hypnóza

je prirodzený stav mysle, ktorý každý človek zažíva mnohokrát denne. Telo i myseľ každého človeka funguje v prirodzenom rytme, kedy prechádza zo stavu aktivity do stavu uvoľnenia. Tento rytmus využíva hypnóza na to, aby do podvedomia vložila pozitívne (žiaduce programy - sugescie), alebo aby naopak z podvedomia odstránila negatívne (nežiaduce) programy, ktoré človeku strpčujú život. [...]

Poradenstvo

Poradenstvo, koučing a emočné odblokovanie: ZDRAVIE, VZŤAHY, PRÁCA Prvých 15 min. zdarma.   Konzultácie (poradenstvo, koučovanie) a emočné odblokovanie poskytujem firemným i občianskym zákazníkom. Emočné bloky sú povely (sugescie - podmanivé príkazy) uložené v podvedomí človeka, ktoré vznikli pri emočne vypätých situáciách v minulosti. Takéto povely spôsobujú, že sa človek dostáva do konfliktu sám so [...]

Life coaching

alebo Osobné poradenstvo je poradenská činnosť, ktorá pomáha ľuďom identifikovať a dosahovať ich osobné ciele. Využíva techniky používané v sociológii, psychológii, rozvoji osobnosti. Koučovanie sa na rozdiel od psychológie a psychiatrie nezaoberá diagnostikovaním mentálnych porúch či disfunkcií, ale sústreďuje sa na efektívnu zmenu súčasného a budúceho správania klienta.

Intuícia

označuje schopnosť rychlého chápania, odhadu a rozhodovania, ktoré nie je výsledkom racionálneho uvažovania a býva sprevádzané pocitom jasnosti a istoty. Často označovaná aj ako "šiesty zmysel". Jedná sa o schopnosť vyhodnocovať riziko do budúcnosti a predpovedať úspech, alebo neúspech rôznych aktivít. Intuícia môže byť podmienena skúsenosťami a hraje úlohu pri rýchlom rozhodovaní pod časovým tlakom [...]

Praktická logika

je jednou z metód systemického poradenstva. Pri riešení úloh a problémov využíva kritické myslenie a vedecký spôsob uvažovania. Dôraz pri tom kladie aj na psychiku zainteresovaných ľudí (ľudský faktor). Emócie a intuíciu vysvetľuje na základe moderných poznatkov z psychológie. Napomáha osobnostnému rastu a rozvoju emočnej inteligencie ľudí.

Psychotronika

je varianta parapsychológie. Študuje interakcie medzi živými organizmami a ich vnútorným a vonkajším prostredím a tiež energetické procesy za týmito interakciami. Skúma mimoriadne (paranormálne) schopnosti človeka súvisiace s jeho psychikou ako telepatia, psychokinéza, telegnózia (jasnovidnosť) s dôrazom na ich vedecké vysvetlenie.

Ezoterika

je súhrn vedomostí určený výhradne pre úzky okruh zasvätených. Ezoterické vedomosti sú utajované pred nezasvätenými, aby sa zachovala výlučnosť príslušnosti k nejakej skupine. Ezoterika v náboženskom zmysle môže byť tiež zdanlivé, alebo skutočné jadro niektorých náboženstiev, ktoré je skryté pred väčšinou veriacich.

Akčný plán na podporu predaja

Napoleon Bonaparte povedal, že na vojne nie je nič teoretické. Stačí iba urobiť všetky veci potrebné k víťazstvu. Podobné to je s podnikaním - stačí iba urobiť všetky veci potrebné k úspešnému predaju, či výrobe, alebo nejakej zmene. Ak chceme, aby boli správni ľudia a správne nástroje, v správny čas, na správnom mieste, je treba dopredu urobiť [...]

Systemické poradenstvo

vychádza z modernej teórie systémov, teórie sebaorganizácie a kybernetiky. Umožňuje alternatívny pohľad na riadenie firmených systémov i na rozvoj osobnostných a manažérskych zručností. Pomáha lepšiemu využitiu zdrojov, prekonaniu "neriešiteľných" problémov a dosahovaniu lepších osobných a podnikateľských výsledkov.

Osobné poradenstvo

alebo Life coaching je poradenská činnosť, ktorá pomáha ľuďom identifikovať a dosahovať ich osobné ciele. Využíva techniky používané v sociológii, psychológii, rozvoji osobnosti. Koučovanie sa na rozdiel od psychológie a psychiatrie nezaoberá diagnostikovaním mentálnych porúch či disfunkcií, ale sústreďuje sa na efektívnu zmenu súčasného a budúceho správania klienta.

Osobnostný rozvoj

znamená rozvoj a zdokonaľovanie rôznych stránok osobnosti človeka. Zahŕňa zvládanie stresu, asertívnu komunikáciu, time management, prezentačné zručnosti, zvládanie konfliktov, komunikačné zručnosti, vedenie samého seba, tvorivé a kritické myslenie, spoločenský protokol, sociálnu a emočnú inteligenciu.

Manažérske poradenstvo, (manažérske koučovanie, business coaching)

Manažérske poradenstvo má za úlohu pomôcť manažérovi dosahovať zmeny a úspech pri jeho pracovných povinnostiach. Poradca klientovi radí, akými spôsobmi má dosiahnúť zmenu. Môže byť zamerané na jeho vodcovské (manažérske) schopnosti, tímovú prácu, time management, profesionálny rozvoj, alebo zvládanie zmien a osobnostný rozvoj.

Manažment (management)

je umenie riadiť, pôsobiť na ľudí a ovládať ich činnosť. Tento názov môže označovať aj skupinu vedúcich pracovníkov. Základom manažmentu je plánovanie, organizovanie, personalistika, vedenie a kontrola.

Psychologické poradenstvo

má za cieľ prekonať psychologické problémy klienta, alebo napomáhať rozvoju jeho osobnosti. Môže ísť o poradenstvo rodinné, manželské, sexuologické, v medziosobných problémoch, pri zvýšenej pracovnej záťaži, či inom strese. Na rozdiel od psychoterapie sa nepokúša o obtiažnu zmenu osobnosti klienta, alebo jeho vyliečenie, ale zameriava sa na akutálne potiaže.