vop

Všeobecné obchodné podmienky

Prevádzkovateľ internetového obchodu
Albisa s.r.o, Záhradná 1330/9, 060001 Kežmarok, Slovensko,
zastúpená konateľom RNDr. Alexandrom Birčákom.

IČO: 44 527 365, DIČ: 2022730380
Spoločnosť je zapísaná v OR OS Prešov, v odd. Sro, vo vložke 20972/P.
Firma nie je platcom DPH.

Číslo účtu: 400 7200 695 / 7500
IBAN: SK76 7500 0000 0040 0720 0695
SWIFT: CEKOSKBX
 

1. Povinnosti predávajúceho

Zákazníkom sa zaväzujeme dodať:
1. Druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky.
2. Tovar, ktorý bude vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.
3. V prípade školenia sa zaväzujeme odprednášať školenie v uvedených termínoch a čase.
4. V prípade koučingu – konzultácie sa zaväzujeme realizovať konzultáciu v dohodnutom termíne.
 

2. Nezodpovedáme za:

1. Oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou.
2. Oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa.
3. Za poškodenie zásielky zavinené poštou.
4. Výber tovaru zákazníkom. Ak po prevzatí zásielky zákazník zistí, že tovar už má alebo nezodpovedá jeho predstavám. Takýto tovar nemôžeme považovať za oprávnenú reklamáciu.
 

3. Povinnosti kupujúceho

Kupujúci sa zaväzuje:
1. Objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad nám tieto bezodkladne oznámiť.
2. Zaplatiť za tovar/službu kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.
V prípade, že si kupujúci tovar/službu neprevezme (na základe objednávky), predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého, opätovného doručenia tovaru, ako aj náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu.
 

4. Ceny tovaru/služieb

Ceny uvedené v našom internetovom obchode sú platné v čase objednania produktu. Vyhradzujeme si právo tlačových chýb. Nie sme platcami DPH a všetky ceny, uvedené na webovej stránke priamo pri produkte sú konečné.
 
Knihy:
V cene tovaru nie je započítané poštovné a balné. Ceny za poštovné a balné nájdete nižšie v sekcii „Poštovné a balné“ Dokladom o predaji je faktúra, ktorá je automaticky generovaná systémom a nájdete ju vždy pri príslušnej objednávke a v balíku.
 
Školenia:
Zľava Predpredaj 30% platí, ak sú peniaze za školenie pripísané na náš účet v ČSOB najneskôr 14 dní pred konaním školenia.

AKCIA 1 + 1: zaplatíte za jedného účastníka, zúčastniť sa môžu dvaja. Táto AKCIA je neprenosná na iný deň školenia / na iné školenie. Na náhradu nevyužitej AKCIE 1 + 1 nie je právny nárok.
 
Konzultácie:
Za Skype konzultáciu sa platí vopred, za osobnú konzultáciu v kancelárii kouča sa platí hneď po konzultácii.
 

5. Dodacie podmienky a termín dodania

Kniha:
Objednané knihy odosielame do 48 hodín. K tejto dobe treba pripočítať bežne 1-3 pracovné dni, ktoré trvá doručenie knihy ku vám Slovenskou poštou.
Ak Vám kniha alebo SMS o expedícii neboli doručené ani do 7 dní po našom e-maile, kontaktujte, prosím, svoju dodávaciu poštu aj nás. Bližšie informácie o Vašom balíku a možných dôvodoch nedoručenia Vám po preverení následne poskytneme e-mailom.
 
Školenia:
Po obdržaní vašej Záväznej prihlášky na školenie Vám vystavíme zálohovú faktúru, na ktorú zaplatíte účastnícky poplatok. Faktúru Vám odovzdáme na školení.
V prípade uplatnenia zľavy Predpredaj a platby po skončení predpredaja 14 dní pred konaním školenia bude chýbajúca čiastka dofaktúrovaná.
 
Koučing, konzultácie:
Po obdržaní vašej Záväznej objednávky na konzultáciu Vám vystavíme zálohovú faktúru, na ktorú zaplatíte cenu konzultácie. Riadnu faktúru Vám pošleme po uskutočnení konzultácie.
 
Darčekové poukazy na konzultácie / školenia / prednášky.
Konzultácia / školenie sa musí uskutočniť počas doby platnosti poukážky.
Darčeková poukážka je platná šesť mesiacov od nákupu, termín platnosti je uvedený na poukážke. Po tomto termíne poukážka prepadne.
Poukážka je prenosná, môže sa darovať ďalej.
Poukážku spolu s faktúrou posielame elektronicky vo formáte PDF na vami zadanú emailovu adresu do 24 hodín od zaplatenia v e-shope.
 

6. Spôsob dodania

Knihy.
Na území Slovenska posielame knihy Slovenskou poštou formou listu/balíka alebo listovej/balíkovej dobierky.
Mimo územia Slovenska posielame knihy iba elektronickou formou.
 
Školenia / prednášky
Školenia / prednášky prebiehajú v priestoroch klienta na území Slovenska / Česka.
 
Konzultácie
Konzultácie prebiehajú prostredníctvom Skype / telefónu, alebo osobne v mojej kancelárii v Kežmarku.

 

7. Poštovné a balné

Cena poštovného a balného pri zaslaní knihy je 4€.
 

8. Zrušenie objednávky

A. Zrušenie objednávky pred dodaním tovaru
 
Kniha:
Kupujúci môže objednávku knihy stornovať bez udania dôvodu do 12 hodín od jej odoslania. Po tejto dobe sa začína objednávka spracovávať. Zrušenie objednávky je potrebné oznámiť telefonicky, alebo e-mailom. Obratom Vám bude zaslané potvrdenie o zrušení objednávky.
 
Školenia:
Pri zrušení prihlášky 14 až 8 dní pred konaním školenia je storno poplatok 50% z ceny školenia, pri zrušení prihlášky 7 a menej dní pred školením, alebo neúčasti na školení sa zaplatený účastnícky poplatok nevracia. Účasť náhradníka je možná.
 
Konzultácie:
Pri zrušení/zmene doby konania konzultácie zo strany zákazníka 48 a menej hodín pred dohodnutým termínom je strono popladok 50% z ceny konzultácie.

Darčekové poukazy na konzultácie / školenia / prednášky.
Zrušiť objednávku môže iba kupujúci, ktorý za poukaz zaplatil. Pri zrušení objednávky pred konaním konzultácie je storno poplatok 10 €. Pri darčekových poukazoch na sériu konzultácií u ktorých došlo k čiastočnému čerpaniu konzultačných hodín bude vrátená čiastka znížená o cenu uskutočnených konzultácií. Cena uskutočnených konzultácií bude uplatnená v základnej výške, pred uplatnením množstevných a akciových zliav.

 

B. Zrušenie objednávky po dodaní knihy – odstúpenie od kúpnej zmluvy a vrátenie tovaru
 
V zmysle ustanovenia § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z. z.) má zákazník do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru objednaný tovar vrátiť bez udania dôvodu. (toto ustanovenie zákona sa však nemá chápať ako zapožičanie tovaru). Finančné prostriedky budú kupujúcemu vrátené na jeho účet v banke prevodom a to najneskôr do 15 dní od prijatia tovaru späť.
Oznámenie o odstúpenie od zmluvy nám musí byť oznámené listom do 7 dní od prijatia tovaru, aby bolo vrátenie tovaru podľa zákona právoplatné. Pri nedodržaní tohto termínu, nemáme povinnosť vrátenie tovaru akceptovať, avšak snažíme sa vyhovieť každému zákazníkovi. Vrátený tovar nesmie byť poškodený, použitý a musí byť kompletný. Nedodržanie týchto podmienok môže vrátenie tovaru a refundáciu úhrady predĺžiť.
Tovar nám zašlite na adresu a spôsobom popísaným v nasledujúcom bode.
V prípade porušenia akejkoľvek časti týchto podmienok o vrátení tovaru, nebudeme akceptovať odstúpenie od kúpnej zmluvy a tovar bude zaslaný späť na náklady kupujúceho.
 

9. Ochrana osobných údajov

Spoločnosť Albisa s.r.o. sa zaväzuje plne rešpektovať dôverný charakter Vašich osobných a firemných dát, ktoré sú zabezpečené proti neautorizovanému prístupu a chránené pred zneužitím. Údaje, ktoré uvádzate v objednávke (prihláške) produktu, sú nevyhnutné pre Vašu identifikáciu ako registrujúceho.
Vaše osobné dáta a údaje sú ukladané v databáze s prísnym zabezpečením proti zneužitiu a nie sú poskytované tretím stranám.
Spracovanie a evidencia osobných údajov je v súlade s GDPR 679/2016 EÚ a podlieha zákonu 18/181 Z. z. NR SR.

Viac o ochrane Vašich osobných údajov sa dozviete tu >>>
 

10. Odstúpenie od zmluvy a reklamácia

Pre odstúpenie od zmluvy platia príslušného ustanovenia platných právnych predpisov Slovenskej republiky. Pri objednaní služieb má klient právo odstúpiť od zmluvy, a to aj bez udania dôvodov najneskôr do 14 dní.

Odstúpenie je možné vykonať elektronickou formou na e-mail: albisa@albisa.sk vyhlásením, že odstupuje od zmluvy uzatvorenej na diaľku a s priložením zaslanej faktúry.

Klientovi bude zaslaný dobropis s čiastkou zodpovedajúcej cene uvedenej na pôvodnej faktúre. Uvedená suma bude vrátená najneskôr do 14 dní od platného odstúpenia od zmluvy na bankový účet klienta.

Reklamácia služby musí obsahovať vždy konkrétny a vecný popis reklamovanej skutočnosti. Poskytovateľ služby sa zaväzuje oznámiť výsledok vybavenia reklamácie do 14 dní odo dňa je prevzatia.

Reklamáciu je možné vykonať prostredníctvom e-mailu na e-mailovú adresu prevádzkovateľa: albisa@albisa.sk a to do 14 dní do dňa dodania služby. V prípade opodstatnenej a poskytovateľom služby uznanej reklamácie sa s klientom individuálne dohodnú na náhrade reklamovanej služby, resp. ďalšom postupe.

V súlade s ust. § 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku klient nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, ktorý bol prispôsobený výlučne pre jeho osobnú potrebu.

Klient stráca aj právo na odstúpenie od zmluvy, ktorej predmetom je poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom klienta a klient vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu nemôže od zmluvy odstúpiť.

Pristúpením k objednávke služieb alebo produktov na našich stránkach alebo zakliknutím políčka súhlasu s týmito obchodnými podmienkami pred odoslaním objednávky na zakúpenie našich poradenských služieb a elektronickej knihy prostredníctvom služieb, klient dáva najavo svoj jednoznačný súhlas so Všeobecnými obchodnými podmienkami.

Kniha
Pred prevzatím a zaplatením zásielky z pošty, si ešte na mieste skontrolujte, či zásielka nie je poškodená. V prípade rozsiahleho poškodenia (roztrhnutý obal, deformácie a iné rozsiahle poškodenie) odporúčame zásielku neprebrať. Môže sa stať, že pracovníci pošty poškodia zásielku nevhodnou manipuláciou. Na už prijaté zásielky reklamácie neprijímame.

Záručná doba
Knihy:
Záručná doba je stanovená zákonom, a to 24 mesiacov a vzťahuje sa len na výrobné vady.

Pred prevzatím a zaplatením zásielky z pošty, si ešte na mieste skontrolujte, či zásielka nie je poškodená. V prípade rozsiahleho poškodenia (roztrhnutý obal, deformácie a iné rozsiahle poškodenie) odporúčame zásielku neprebrať. Môže sa stať, že pracovníci pošty poškodia zásielku nevhodnou manipuláciou. Na už prijaté zásielky reklamácie neprijímame.

Školenia a konzultácie:
Na školenia a konzultácie sa záručná doba neposkytuje.

 

Postup pri reklamácii
V prípade reklamácie, žiadame oznámiť túto skutočnosť e-mailom na: albisa@albisa.sk, alebo na tel. čísle: 0904 864 912. Po prediskutovaní reklamačného plnenia nám tovar zasielajte na adresu: Albisa s.r.o., Alexander Birčák, Záhradná 1330/9, 06001 Kežmarok, Slovensko.
Balík zašlite doporučene. Tovar nám, prosím, neposielajte dobierkou. Do balíka priložte kópiu daňového dokladu (faktúra), ktorý sme Vám poslali s tovarom a kópiu ústrižku od doručovateľa. Po obdržaní reklamovanej zásielky Vás budeme kontaktovať e-mailom, alebo telefonicky a dohodneme sa na vybavení reklamácie. V prípade uznanej reklamácie Vám tovar vymeníme kus za kus. Taktiež máte možnosť vrátenia peňazí. Podľa zákona bude reklamácia vybavená najneskôr do 30 dní od prijatia reklamovaného tovaru. Do reklamácie nie je zarátavané poštovné.