Praktická logika

je jednou z metód systemického poradenstva. Pri riešení úloh a problémov využíva kritické myslenie a vedecký spôsob uvažovania. Dôraz pri tom kladie aj na psychiku zainteresovaných ľudí (ľudský faktor). Emócie a intuíciu vysvetľuje na základe moderných poznatkov z psychológie. Napomáha osobnostnému rastu a rozvoju emočnej inteligencie ľudí.