Motivácia

je, ak dosiahneme, aby daná osoba chcela urobiť požadovanú vec. Je to vnútorný, alebo vonkajší faktor, či faktory, ktoré spôsobia nabudenie, energetizáciu organizmu. Motivácia usmerňuje naše správanie a jednanie pre dosiahnutie určitého cieľa. Vyjadruje emócie, ktoré podporujú, alebo utlmujú človeka, aby niečo robil, alebo nerobil. Motívy sú osobné príčiny určitého správania, sú to pohnútky, psychologické príčiny reakcií, činností a jednania človeka zamerané k uspokojovaniu jeho určitých potrieb. Potreba je stav nedostatku, alebo nadbytku niečoho, čo nás vedie k činnostiam, ktorými túto potrebu uspokojujeme. Potreby sa delia na biologické (primárne – potreba dýchania, potravy, bezpečia, spánku a pod.), sociálne (získané – vzdelanie, kultúrny život a pod.) a psychické (radosť, šťastie, láska a pod.)

Zanechaj komentár