Manažérske koučovanie a marketingové poradenstvo

[tabs slidertype=“top tabs“] [tabcontainer] [tabtext]Manažérsky koučing[/tabtext] [tabtext]Marketingové poradenstvo[/tabtext] [tabtext]Referencie[/tabtext] [/tabcontainer] [tabcontent] [tab]

Pri dôležitom rozhodovaní je dobré sa poradiť – viac hláv, viac rozumu. S daňovými vecami – s daňovým poradcom, s právnickými vecami – s právnikom, s vecami pri riadení firmy – s odborníkom na manažment – manažérskym poradcom (koučom).

Koučovanie sa do manažmentu rozšírilo z profesionálneho športu, kde aj nehrajúci kouč (tréner) dokáže športovca priviesť k špičkovým výkonom. Top manažér niekedy môže trpieť „prevádzkovou slepotou“, je emocionálne spojený s problémom, nemá potrebný čas a kapacitu. Manažérsky kouč pomáha nájsť také riešenie úlohy, ktoré najviac vyhovuje manažérovi i jeho firme.

Koučovanie využívajú obvykle manažéri, ktorí pracujú na svojom osobnostnom raste a pri riešení úloh si radi vyberajú z viacerých možností.

Koučovanie prebieha buď u klienta vo firme, alebo v kancelárii poradcu.

Ťažké rozhodnutia

Pozícia majiteľa – najvyššieho šéfa firmy často prináša stresy a obrovskú zodpovednosť pri strategických rozhodnutiach. Klienti, zamestnanci, dodávatelia, ba i sám šéf majú odlišné záujmy, ktoré niekedy spôsobujú závažné konflikty. Každá strana používa svoje zbrane a šéf sa môže ocitnúť zablokovaný v slepej uličke.

Pri takýchto rozhodnutia šéfovia často riešia rôzne dilemy. Práve vtedy môže významne pomôcť poradca – kouč. Jeho úlohou je pomôcť šéfovi zbaviť sa dilem a nájsť také riešenie, ktoré bude najlepšie vyhovovať šéfovi i firme.

Kouč pri tom používa otvorené otázky a robí šéfovi „konštruktívnu opozíciu“, aby si šéf mohol vyskúšať svoje argumenty skôr, než predstúpi na verejnosť. Takýmto spôsobom sa „vychytajú“ slabiny šéfovej argumentácie skôr, než by ich objavili ľudia „z vonku“.

Šéf s „vychytanou“ argumentáciu je potom sebavedomejší a úspešnejší pri presadzovaní svojich zámerov.

Príklad:

Klient obvinil dodávateľa z hrubého porušenia zmluvných podmienok. Dodávateľ zvolal poradu kompetentných vedúcich a pracovníkov. Vytvorili dva tímy – jeden za klienta, druhý za dodávateľa. Tím predstavujúci klienta mal za úlohu vymyslieť všetky možné, i nemožné výhrady, aby potopili tím predstavujúci dodávateľa. Tím predstavujúci dodávateľa mal vymyslieť argumenty proti týmto obvineniam. Po niekoľkých hodinách si vyjasnili, čo všetko proti ním klient môže vytiahnuť a ako sa voči tomu brániť. Klientovo obvinenie bolo nakoniec zavrhnuté ako neopodstatnené.

Rozhádaný kolektív

Koučovanie tímu zavádza mechanizmy na zamedzenie nedorozumení a zapája jeho členov do riešenia úlohy. Cieľom je nájsť každému členovi tímu takú činnosť, ktorá mu najviac sedí a ktorú firma najviac potrebuje. Takým spôsobom sa vytvára u členov tímu pocit spolupatričnosti, čo ich motivuje k lepším výkonom.

Príklad:

Firma Linde Technoplyn, a.s. vyvinula nový softvér pre zváranie. Pre právne a organizačné problémy spôsobené nespoluprácou niektorých zamestnancov nemohol byť softvér niekoľko rokov distribuovaný zákazníkom. Vyvolávalo to veľké napätie i medzi zamestnancami a zákazníkmi. S pomocou koučovacích metód sa podarilo tie problémy vyriešiť a začať distribúciu softvéru.

Súkromné problémy

Manažérove zdravotné problémy, alebo problémy vo vzťahoch s kolegami, či blízkymi osobami môžu významne ovplyvniť jeho pracovné výsledky. Odhalenie a odstránenie blokov, ktoré dané problémy spôsobujú „vráti“ manažéra do hry.

Viac o možnostiach riešenia súkromných záležitostí manažérov sa dozviete v časti SLUŽBY OBČANOM. link

Biznis plán

Firmy, ktoré vznikli a vyrástli vďaka jednému, alebo viacerým zakladateľom obvykle nemajú strategický biznis plán. Robia to, čo práve „letí“. A keď to prestane letieť, tak sa obzerajú po iných príležitostiach.

Firmy s dlhšou tradíciou, poprípade zahraničným kapitálom, obvykle určitý strategický biznis plán majú. Ten im pomáha dosahovať ich podnikateľské ciele.

Niektorým manažérom slovo „plán“ pripomína socialistické plánovanie, ktoré bolo často iba výplodom fantázie plánovačov a v praxi skôr sťažovalo, než pomáhalo dosahovať vytýčené ciele.

Biznis plán môže mať rôzne podoby. Ak má splniť svoj účel, mal by obsahovať merateľný popis cieľa, mená zainteresovaných pracovníkov, potrebné prostriedky a časovú postupnosť jednotlivých úloh. Takýto biznis plán umožňuje usilovať o realistické ciele. Umožňuje v priebehu procesu kontrolovať, či sa všetky požadované činnosti plnia v požadovaných termínoch. V prípade výpadkov a sklzov potom manažér môže prijať potrebné opatrenia, aby bol vytýčený cieľ splnený v požadovanom termíne.

Na základe potrieb našich klientov sa podieľame na vytýčení ich strategických cieľov a na rozpracovaní a realizácii plánov jednotlivých projektov.

 

[/tab] [tab]

Zvýšenie predaja – akčné plány

Produkt sa môže predávať len tak, ako to život prinesie. Potom zrazu zistíme, že by sme teraz potrebovali iný leták, že veľmi potrebnú vec bolo treba objednať už pred pol rokom, predajcovia stále nie sú preškolení na nový produkt… A predaj nášho skvelého produktu sa nie a nie rozbehnúť.

Ak chceme, aby boli správni ľudia a správne nástroje, v správny čas, na správnom mieste, je treba dopredu urobiť prípravy. Akčný plán je podrobný popis prostriedkov a jednotlivých krokov, ktoré musia urobiť určení pracovníci, aby sa dosiahli vytýčené tržby u vybraných produktov.

Akčné plány sa okrem marketingu dajú využiť aj pri iných zmenách vo firme, napríklad pri spustení novej výroby, otvorení novej prevádzky atď..

Tvorba Akčného plánu prebieha na porade riešiteľského tímu. Poradca moderuje poradu tak, aby boli pomenované kľúčové kroky nutné pre dosiahnutie vytýčených tržieb a tiež pracovníci zodpovední za ich splnenie. Akčný plán je vždy „na mieru“ šitý pre konkrétne potreby zákazníka. Poradca následne vykonáva manažment Akčného plánu (dotiahnutie do plánovaného výsledku). Súčasťou akčného plánu je aj rozpočet určený na podporu predaja vybraných produktov.

Príklad:

Vo firme Linde Technoplyn a.s., Praha, prispel Akčný plán Corgon k reálnemu nárastu predaja daného plynu o 39,2%, pri jeho plánovanom náraste predaja 15,8% ročne.

Zviditeľnenie firmy / produktu

Firma a produkt, ktoré nie sú vidieť, ako keby neexistovali. Niektoré firmy vynakladajú veľa peňazí na reklamu. Ak ale nie sú splnené určité podmienky, logo, i celá reklama firmy sú pre zákazníkov „neviditeľné“.

Riešením je „reklamný audit“ firmy, na základe ktorého sa vytvorí nová „propagačná stavebnica“ (design manuál firmy). Je to popis loga firmy a propagačných nástrojov, ktoré bude firma používať (letáky, inzeráty, orientačné tabule, polepy automobilov, obchodná dokumentácia a korešpondencia, atď.) Tie je potom možné použiť pri reklamných kampaniach, i pri bežnej prevádzke firmy.

Príklad:

Ako riaditeľ marketingu stavebnej sporiteľne Wüstenrot, a.s., Praha, som zaviedol novú marketingovú stratégiu. Tá spolu s rozsiahlou reklamnou kampaňou viedla k ročnému nárastu predaja o 26 %.

Billboard spoločnosti sa umiestnil na druhom mieste hodnotenia časopisu pre reklamu (Stratégie, 1996).

Propagačná stavebnica

Na to, aby sa firma prezentovala na verejnosti výrazne a zapamätateľne, je treba určiť pravidlá pre použivanie loga a rôznych propagačných nástrojov (letáky, tabule, polepy vozidiel, označenie budov atď.). Ponúkame vytvorenie design manuálu (propagačnej stavebnice), ktorú zákazník môže ďalej využívať podľa vlastného uváženia.

Príklad:

Logo, maskot a slogan pre firmu Fekete Stavcentrum s.r.o.

Maskot a slogan pre firmu Česká podnikatelská pojišťovna, a. s.


[/tab] [tab]

 • Linde Technoplyn, a.s., Praha.

 • Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. Praha.

 • Wüstenrot – stavební spořitelna, a.s., Praha.

 • IKS Komerční banky, a.s. Praha.

 • Novitech a.s., Košice.

 • Eurokov v.d., Orlov.

 • Fekete Stavcentrum s.r.o., Spišská Nová Ves.

 • Sklochem Agroekolab, Zvolen.

 • Sokolovské strojírny a.s., Sokolov.

 • Slezské mrazírny a.s. Opava.

 • ZŠ Nová Ľubovňa.

[/tab] [/tabcontent] [/tabs]

Ťažké rozhodnutia

Pozícia majiteľa – najvyššieho šéfa firmy často prináša stresy a obrovskú zodpovednosť pri strategických rozhodnutiach. Klienti, zamestnanci, dodávatelia, ba i sám šéf majú odlišné záujmy, ktoré niekedy spôsobujú závažné konflikty. Každá strana používa svoje zbrane a šéf sa môže ocitnúť zablokovaný v slepej uličke.

Práve v takých situáciách môže významne pomôcť poradca – kouč. Jeho úlohou nie je presadzovať jediné správne riešenie problému, ktoré vymyslí on sám. Jeho úlohou je predovšetkým vytvoriť spolu so šéfom podmienky pre hľadanie riešenia, ktoré šéfovi najlepšie vyhovuje. Kouč pri tom používa otvorené otázky a rôzne techniky pre riešenie problémov. Robí šéfovi „konštruktívnu opozíciu“, aby si šéf mohol vyskúšať svoje argumenty skôr, než predstúpi na verejnosť. Takýmto spôsobom sa „vychytajú“ slabiny šéfovej argumentácie skôr, než by ich objavili ľudia „z vonku“.

Šéf s „vychytanou“ argumentáciu je potom sebavedomejší a úspešnejší pri presadzovaní svojich zámerov.

Príklad:

—————————————————————————-

Rozhádaný kolektív

Koučovanie týmu zavádza mechanizmy na zamedzenie nedorozumení a zapojiť jeho členov do riešenia úlohy. Cieľom je nájsť každému členovi týmu takú činnosť, ktorá mu najviac sedí a ktorú firma najviac potrebuje. Takým spôsobom sa vytvára u členov týmu pocit spolupatričnosti, čo ich motivuje k lepším výkonom.

Príklad:

Firma Linde Technoplyn, a.s. vyvinula nový softvér pre zváranie. Pre právne a organizačné problémy spôbené nespoluprácou niektorých zamestnancov nemohol byť softvér niekoľko rokov distribuovaný zákazníkom. Vyvolávalo to veľkénapätie i medzi zamestnancami a zákazníkmi. S pomocou koučovacích metód sa podarilo tie problémy vyriešiť a začať distribúciu softvéru.

—————————————————————————-

Súkromné problémy

Manžérove zdravotné problémy, alebo problémy vo vzťahoch s kolegami, či blízkymi osobami môžu významne ovplyvniť jeho pracovné výsledky. Odhalenie a odstranenie blokov, ktoré dané problémy spôsobujú „vráti“ manažéra do hry.

Odporúčame dohodnúť si osobnú konzultáciu.

Zanechaj komentár