Marketingové poradenstvo

Marketingové poradenstvo

Zvýšenie predaja – akčné plány

Produkt môžeme predávať iba tak, ako to náhoda zariadi. Neskôr možno zistíme, že by sme potrebovali nejaký dôležitú brožúru, že potrebnú vec bolo treba objednať už pred pár mesiacmi, predajcom chýba školenie na produkt … A predaje našich skvelých produktov sa nechcú rozbehnúť.

Ak chceme, aby boli správni ľudia a správne nástroje, v správny čas, na správnom mieste, je treba dopredu urobiť prípravy. Akčný plán je podrobný popis prostriedkov a jednotlivých krokov, ktoré musia urobiť určení pracovníci, aby sa dosiahli vytýčené tržby u vybraných produktov.

Akčné plány sa okrem marketingu dajú využiť aj pri iných zmenách vo firme, napríklad pri spustení novej výroby, otvorení novej prevádzky atď..

Tvorba Akčného plánu prebieha na porade riešiteľského tímu. Poradca moderuje poradu tak, aby boli pomenované kľúčové kroky nutné pre dosiahnutie vytýčených tržieb a tiež pracovníci zodpovední za ich splnenie. Akčný plán je vždy „na mieru“ šitý pre konkrétne potreby zákazníka. Poradca následne vykonáva manažment Akčného plánu (dotiahnutie do plánovaného výsledku). Súčasťou akčného plánu je aj rozpočet určený na podporu predaja vybraných produktov.

 
Príklad:

Vo firme Linde Technoplyn a.s., Praha, prispel Akčný plán Corgon k reálnemu nárastu predaja daného plynu o 39,2%, pri jeho plánovanom náraste predaja 15,8% ročne.

 

Zviditeľnenie firmy / produktu

Firma a produkt, ktoré nie sú vidieť, ako keby neexistovali. Niektoré firmy vynakladajú veľa peňazí na reklamu. Ak ale nie sú splnené určité podmienky, logo, i celá reklama firmy sú pre zákazníkov „neviditeľné“.

Riešením je „reklamný audit“ firmy, na základe ktorého sa vytvorí nová „propagačná stavebnica“ (design manuál firmy). Je to popis loga firmy a propagačných nástrojov, ktoré bude firma používať (letáky, inzeráty, orientačné tabule, polepy automobilov, obchodná dokumentácia a korešpondencia, atď.) Tie je potom možné použiť pri reklamných kampaniach, i pri bežnej prevádzke firmy.

 

Príklad:

Ako riaditeľ marketingu stavebnej sporiteľne Wüstenrot, a.s., Praha, som zaviedol novú marketingovú stratégiu. Tá spolu s rozsiahlou reklamnou kampaňou viedla k ročnému nárastu predaja o 26 %.

Billboard spoločnosti sa umiestnil na druhom mieste hodnotenia časopisu pre reklamu (Stratégie, 1996).

 

Propagačná stavebnica

Na to, aby sa firma prezentovala na verejnosti výrazne a zapamätateľne, je treba určiť pravidlá pre použivanie loga a rôznych propagačných nástrojov (letáky, tabule, polepy vozidiel, označenie budov atď.). Ponúkame vytvorenie design manuálu (propagačnej stavebnice), ktorú zákazník môže ďalej využívať podľa vlastného uváženia.

 

Príklad:

Logo, maskot a slogan pre firmu Fekete Stavcentrum s.r.o.

Maskot a slogan pre firmu Česká podnikatelská pojišťovna, a. s.