fbpx

[tabs slidertype=“top tabs“] [tabcontainer] [tabtext]Manažérsky koučing[/tabtext] [tabtext]Marketingové poradenstvo[/tabtext] [tabtext]Referencie[/tabtext] [/tabcontainer] [tabcontent] [tab]

Pri dôležitom rozhodovaní je dobré sa poradiť – viac hláv, viac rozumu. S daňovými vecami – s daňovým poradcom, s právnickými vecami – s právnikom, s vecami pri riadení firmy – s odborníkom na manažment – manažérskym poradcom (koučom).

Koučovanie sa do manažmentu rozšírilo z profesionálneho športu, kde aj nehrajúci kouč (tréner) dokáže športovca priviesť k špičkovým výkonom. Top manažér niekedy môže trpieť „prevádzkovou slepotou“, je emocionálne spojený s problémom, nemá potrebný čas a kapacitu. Manažérsky kouč pomáha nájsť také riešenie úlohy, ktoré najviac vyhovuje manažérovi i jeho firme.

Koučovanie využívajú obvykle manažéri, ktorí pracujú na svojom osobnostnom raste a pri riešení úloh si radi vyberajú z viacerých možností.

Koučovanie prebieha buď u klienta vo firme, alebo v kancelárii poradcu.

Zložité rozhodnutia

Funkcia riaditeľa spoločnosti často znamená stres a veľkú zodpovednosť pri dôležitých rozhodnutiach. Zamestnanci, zákazníci, dodávatelia, ba i sám riaditeľ majú odlišné záujmy, ktoré často vedú k závažným konfliktom.Každý používa svoje páky a riaditeľ sa môže ocitnúť v slepej uličke.

Pri takomto rozhodovaní riaditelia často riešia rôzne možnosti. Práve v takej situácii môže efektívne pomôcť poradca – kouč. Jeho úloha je pomôcť riaditeľovi pri rozhodovaní a nájsť také rozhodnutie, ktoré si riaditeľ vie predstaviť a ktoré bude najlepšie vyhovovať šéfovi i firme.

Kouč na to využíva otvorené otázky a hraje šéfovi „konštruktívneho oponenta“, aby si šéf mohol vyskúšať svoju argumentáciu skôr, než ju použije na verejnosti. Takto „vychytajú“ slabé miesta šéfovej argumentácie skôr, než by sa to moholo prejaviť na verejnosti.

Šéf s „vychytanými“ argumentami je sebaistejší a úspešnejší pri dosahovaní svojich cieľov.

Príklad:

Zákazník obvinil dodávateľa z porušenia podmienok dodávky služby. Riaditeľ dodávateľa zvolal stretnutie príslušných pracovníkov. Vytvorili dve skupiny – jeden za zákazníka, druhý za dodávateľa. Skupina predstavujúca zákazníka mala za úlohu vymyslieť všetky možné, i nemožné obvinenia, aby dokázali vinu dodávateľa. Skupina predstavujúca dodávateľa mala vymyslieť čo najviac argumentov proti týmto obvineniam. Po niekoľkohodinovom sedení si ujasnili, čo proti ním zákazník môže vytiahnuť a ako sa proti tomu brániť. Zákazníkove obvinenie bolo nakoniec odvrhnuté ako nedôvodné.

Rozhádaný tím

Pri koučovaní kolektivu sa zavádzajú mechanizmy na minimalizáciu nedorozumení a zapájajú sa jeho členovia do plnenia úlohy. Cieľ je každému členovi tímu nájsť takú aktivitu, ktorú firma najviac potrebuje a ktorá mu najviac vyhovuje. Takto sa vytvára u členov kolektívu pocit, že patria k sebe, čo ich vedie k lepším výsledkom.

Príklad:

Spoločnosť Linde Technoplyn, a.s. vytvorila nový počítačový program pre zváranie. Pre problémy s vlastníckymi právami a organizáciou, ktoré spôsobovala nepsolupráca niektorých zamestnancov nemohol byť softvér po dobu niekoľkých rokov poskytnutý zákazníkom. To vyvolávalo veľké napätie medzi zamestnancami, ako aj zákazníkmi. S pomocou koučovania sa podarilo tieto prekážky prekonať a poskytnúť softvér zákazníkom.

Súkromné problémy

Manažérove problémy so vzťahmi s kolegami, či blízkymi osobami, alebo zdravotné problémy, môžu výrazne ovplyvniť jeho výsledky v práci. Ak sa podarí odhaliť a odstrániť psychické bloky, ktoré uvedené problémy spôsobujú, manažér môže znova efektívne plniť svoje plány.

Viac sa o možnostiach riešenia osobných záležitostí šéfov dočítate v časti SLUŽBY OBČANOM. link

Biznis plán

Spoločnosť, ktorá vznikla vďaka jednému, alebo viacerým charizmatickým zakladateľom obvykle nemajú strategický podnikateľský plán. Robia to, čomu sa práve darí. A keď sa tomu prestane dariť, tak sa obzerajú po iných príležitostiach.

Firmy, ktoré majú dlhšiu tradíciu, poprípade zahraničný kapitál, obvykle majú určitý strategický biznis plán. Ten firmám pomáha napĺňať ich podnikateľské ciele.

Pre niektorých podnikateľov je slovo „plán“ pripomienkou socialistického plánovania. To často bolo iba výplodom predstavivosti plánovačov a v praxi prácu skôr komplikovalo, než uľahčovalo.

Biznis plán môže byť v rôznych podobách. Ak ale má plniť svoj cieľ, mal by zahŕňaťmerateľný popis cieľa, mená poverených zamestnancov, požadované prostriedky a časový harmonogram plnenia jednotlivých úloh. Takto pripravený biznis plán pomáha napĺňať realistické ciele. Pomáha v priebehu procesu kontrolovať, či sa všetky požadované úlohy napĺňajú v plánovaných termínoch. Ak dôjde k výpadkom a sklzom, šéf môže prijať potrebné nápravné opatrenia, aby sa vytýčený cieľ splnil v určenom termíne.

Podľa požiadavkov našich klientov pomáhame vytýčiť ich strategické ciele a rozpracovať realizáciu plánov pre jednotlivé projekty.

 

[/tab] [tab]

Zvýšenie predaja – akčné plány

Produkt môžeme predávať iba tak, ako to náhoda zariadi. Neskôr možno zistíme, že by sme potrebovali nejaký dôležitú brožúru, že potrebnú vec bolo treba objednať už pred pár mesiacmi, predajcom chýba školenie na produkt … A predaje našich skvelých produktov sa nechcú rozbehnúť.

Ak chceme, aby boli správni ľudia a správne nástroje, v správny čas, na správnom mieste, je treba dopredu urobiť prípravy. Akčný plán je podrobný popis prostriedkov a jednotlivých krokov, ktoré musia urobiť určení pracovníci, aby sa dosiahli vytýčené tržby u vybraných produktov.

Akčné plány sa okrem marketingu dajú využiť aj pri iných zmenách vo firme, napríklad pri spustení novej výroby, otvorení novej prevádzky atď..

Tvorba Akčného plánu prebieha na porade riešiteľského tímu. Poradca moderuje poradu tak, aby boli pomenované kľúčové kroky nutné pre dosiahnutie vytýčených tržieb a tiež pracovníci zodpovední za ich splnenie. Akčný plán je vždy „na mieru“ šitý pre konkrétne potreby zákazníka. Poradca následne vykonáva manažment Akčného plánu (dotiahnutie do plánovaného výsledku). Súčasťou akčného plánu je aj rozpočet určený na podporu predaja vybraných produktov.

Príklad:

Vo firme Linde Technoplyn a.s., Praha, prispel Akčný plán Corgon k reálnemu nárastu predaja daného plynu o 39,2%, pri jeho plánovanom náraste predaja 15,8% ročne.

Zviditeľnenie firmy / produktu

Firma a produkt, ktoré nie sú vidieť, ako keby neexistovali. Niektoré firmy vynakladajú veľa peňazí na reklamu. Ak ale nie sú splnené určité podmienky, logo, i celá reklama firmy sú pre zákazníkov „neviditeľné“.

Riešením je „reklamný audit“ firmy, na základe ktorého sa vytvorí nová „propagačná stavebnica“ (design manuál firmy). Je to popis loga firmy a propagačných nástrojov, ktoré bude firma používať (letáky, inzeráty, orientačné tabule, polepy automobilov, obchodná dokumentácia a korešpondencia, atď.) Tie je potom možné použiť pri reklamných kampaniach, i pri bežnej prevádzke firmy.

Príklad:

Ako riaditeľ marketingu stavebnej sporiteľne Wüstenrot, a.s., Praha, som zaviedol novú marketingovú stratégiu. Tá spolu s rozsiahlou reklamnou kampaňou viedla k ročnému nárastu predaja o 26 %.

Billboard spoločnosti sa umiestnil na druhom mieste hodnotenia časopisu pre reklamu (Stratégie, 1996).

Propagačná stavebnica

Na to, aby sa firma prezentovala na verejnosti výrazne a zapamätateľne, je treba určiť pravidlá pre použivanie loga a rôznych propagačných nástrojov (letáky, tabule, polepy vozidiel, označenie budov atď.). Ponúkame vytvorenie design manuálu (propagačnej stavebnice), ktorú zákazník môže ďalej využívať podľa vlastného uváženia.

Príklad:

Logo, maskot a slogan pre firmu Fekete Stavcentrum s.r.o.

Maskot a slogan pre firmu Česká podnikatelská pojišťovna, a. s.


[/tab] [tab]

 • Linde Technoplyn, a.s., Praha.

 • Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. Praha.

 • Wüstenrot – stavební spořitelna, a.s., Praha.

 • IKS Komerční banky, a.s. Praha.

 • Novitech a.s., Košice.

 • Eurokov v.d., Orlov.

 • Fekete Stavcentrum s.r.o., Spišská Nová Ves.

 • Sklochem Agroekolab, Zvolen.

 • Sokolovské strojírny a.s., Sokolov.

 • Slezské mrazírny a.s. Opava.

 • ZŠ Nová Ľubovňa.

[/tab] [/tabcontent] [/tabs]

Ťažké rozhodnutia

Pozícia majiteľa – najvyššieho šéfa firmy často prináša stresy a obrovskú zodpovednosť pri strategických rozhodnutiach. Klienti, zamestnanci, dodávatelia, ba i sám šéf majú odlišné záujmy, ktoré niekedy spôsobujú závažné konflikty. Každá strana používa svoje zbrane a šéf sa môže ocitnúť zablokovaný v slepej uličke.

Práve v takých situáciách môže významne pomôcť poradca – kouč. Jeho úlohou nie je presadzovať jediné správne riešenie problému, ktoré vymyslí on sám. Jeho úlohou je predovšetkým vytvoriť spolu so šéfom podmienky pre hľadanie riešenia, ktoré šéfovi najlepšie vyhovuje. Kouč pri tom používa otvorené otázky a rôzne techniky pre riešenie problémov. Robí šéfovi „konštruktívnu opozíciu“, aby si šéf mohol vyskúšať svoje argumenty skôr, než predstúpi na verejnosť. Takýmto spôsobom sa „vychytajú“ slabiny šéfovej argumentácie skôr, než by ich objavili ľudia „z vonku“.

Šéf s „vychytanou“ argumentáciu je potom sebavedomejší a úspešnejší pri presadzovaní svojich zámerov.

Príklad:

—————————————————————————-

Rozhádaný kolektív

Koučovanie týmu zavádza mechanizmy na zamedzenie nedorozumení a zapojiť jeho členov do riešenia úlohy. Cieľom je nájsť každému členovi týmu takú činnosť, ktorá mu najviac sedí a ktorú firma najviac potrebuje. Takým spôsobom sa vytvára u členov týmu pocit spolupatričnosti, čo ich motivuje k lepším výkonom.

Príklad:

Firma Linde Technoplyn, a.s. vyvinula nový softvér pre zváranie. Pre právne a organizačné problémy spôbené nespoluprácou niektorých zamestnancov nemohol byť softvér niekoľko rokov distribuovaný zákazníkom. Vyvolávalo to veľkénapätie i medzi zamestnancami a zákazníkmi. S pomocou koučovacích metód sa podarilo tie problémy vyriešiť a začať distribúciu softvéru.

—————————————————————————-

Súkromné problémy

Manžérove zdravotné problémy, alebo problémy vo vzťahoch s kolegami, či blízkymi osobami môžu významne ovplyvniť jeho pracovné výsledky. Odhalenie a odstranenie blokov, ktoré dané problémy spôsobujú „vráti“ manažéra do hry.

Odporúčame dohodnúť si osobnú konzultáciu.